Hold fast i din ret som patient

Interview med formand for Region Hovedstadens Udvalg for Praksis og Forebyggelse Vibeke Rosdahl

VibekeRosdahl

Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist
Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 31-32

Download hele artiklen

‘De værste politiske sager er dem, hvor patienterne kommer i klemme mellem to systemer. Og der skal vi handle hurtigt som politikere’, siger Vibeke Rosdahl. Hun er formand for Region Hovedstadens Udvalg for Praksis og Forebyggelse, og har taget Den Sociale Ankestyrelses afgørelse om udstyr til transanal irrigation meget alvorligt.

‘Jeg bliver som politiker meget harm, når jeg oplever patienter, som bliver tabt på gulvet på grund af systemfejl. For det må simpelthen bare ikke ske. I det her tilfælde ved vi på forhånd, hvad den rigtige behandling er for patienterne. Men på grund af en strid om ord, opstår der nu barrierer i systemet, som gør, at patienterne ikke får den behandling, de har krav på,’ siger Vibeke Rosdahl, der er formand for Udvalget for Praksis og Forebyggelse i Region Hovedstaden.

Sagen hun taler om, er Det Sociale Ankenævns afgørelse, der i efteråret 2008 slog fast, at det er regionerne og altså de danske hospitaler, der fremover skal betale for udstyr til patienter, der skal have hjælp til at tømme tarmen, også kaldt transanal irrigation. Sagen opstod da en kvinde, der har svært ved selv at tømme sin tarm, i første omgang blev oplært af sit hospital i at bruge udstyret til transanal irrigation, og derefter sendt videre til sin kommune, som almindeligvis har haft ansvaret for at bestille og betale for den slags hjælpemidler ifølge Servicelovens § 112. Kvindens egen kommune afslog dog at hjælpe hende med det argument, at udstyret til transanal irrigation ikke er et hjælpemiddel, men et behandlingsredskab, og at det derfor er regionernes ansvar og altså hospitalerne, der skal betale. Sagen udviklede sig altså til en strid om ord, og kvinden gik derfor til Den Sociale Ankestyrelse og siden hen Det Sociale Ankenævn, for at få en afklaring. Begge steder slog man fast, at et udstyr til transanal irrigation er at regne for et behandlingsapparat og ikke et hjælpemiddel, og derfor må regionerne betale.

‘De politiske sager, hvor patienterne kommer i klemme, er de værste. Og i dette tilfælde er sagen jo opstået, fordi kommunerne og regionerne har fået nye opgaver og nye roller med strukturreformen. Det betyder, at der kan opstå huller i opgavefordelingen, som ingen får øje på eller tænker over, før en uheldig patient pludselig falder ned mellem to stole, hvor ingen vil tage sig af dem. Derfor er det den slags sager, vi som politikere virkelig skal reagere hurtigt på,’ siger Vibeke Rosdahl.

For at sikre sig, at regionerne og hospitalerne i hele landet er opmærksomme på problematikken og tager opgaven til sig, sendte Vibeke Rosdahl for nogle måneder siden et såkaldt ‘politikerspørgsmål’ til Region Hovedstadens administration for at få et offentlig svar på, hvordan regionerne mener, at man skal løse opgaven. Og det svar er nu kommet.

‘Region Hovedstaden har nu svaret offentligt og sagt, at man selvfølgelig respekterer den her kendelse og nu vil informere regionens egne hospitaler og regionerne i resten af landet om, at det altså er deres opgave, og ikke kommunernes, at betale for udstyret. Men der kan være langt fra toppen af hospitalssystemet, hvor de her beslutninger bliver truffet og så helt ned i det enkelte ambulatorium, hvor man med en travl hverdag prøver at løse opgaverne, så godt man kan. Og derfor er det jo ikke sikkert, at det her budskab kommer helt ned i systemet lige med det samme,’ siger Vibeke Rosdahl, som derfor opfordrer patienter og folk som har brug for udstyret til transanal irrigation til at minde hospitalerne og ambulatorierne om, at det er dem, der har ansvaret. Man skal som patient stå ved sin ret i den her sag, og altså om nødvendigt henvise til Region Hovedstadens offentlige svar.

Men hun erkender, at det ikke bør være patienternes ansvar at skulle slå i bordet for at få den bedste behandling, og derfor lægger Vibeke Rosdahl heller ikke skjul på, at hun ikke synes, at den nuværende opgavefordeling er særlig god.

‘Det er ikke en optimal løsning, at bede regionerne om at varetage den her opgave. For de har slet ikke det administrative system til at kunne bestille udstyret hjem og betale for det. Men det har kommunerne. Derfor betyder det her, at vi kommer til at misbruge hospitalernes arbejdskraft, for de skal nu til at bruge tid og ressourcer på at få hele systemet op at køre. Det er en bøvlet løsning, mener jeg, og derfor burde opgaven ligge i kommunerne,’ siger Vibeke Rosdahl.

Hun vil derfor lægge op til, at Danske Regioner tager sagen op og – i samarbejde med kommunerne – forsøge at finde en bedre opgavefordeling end den, som ankestyrelsens afgørelse har lagt op til.
‘Jeg håber virkelig, at kommunerne og regionerne sammen kan finde en mere varig og holdbar løsning på problemet,’ slutter hun.

Den 23.10.2008 stillede Vibeke Rosdahl (B) følgende spørgsmål til Region Hovedstaden, Koncern Plan og Udvikling:
‘Vil Region Hovedstaden medvirke til, at Hvidovre Kommune (og de øvrige kommuner i regionen) igen udleverer udstyr til transanal irrigation til patienter med behov herfor, på trods af Ankestyrelsens afgørelse?’ ‘Hvis dette ikke er muligt, hvorledes vil regionen så sikre, at patienterne får udleveret det nødvendige udstyr gennem hospitalerne?’

Svaret, som Vibeke Rosdahl fik var (Red.: Læg mærke til den sidste sætning!):
‘På baggrund af principafgørelsen (C-23-08) fra Ankestyrelsen er der ikke tvivl om at udstyr til transanal irrigation skal betragtes som behandlingsudstyr og derved en hospitalsopgave. Regionen kan derfor ikke foranledige, at opgaven løses af kommunerne.’

Hospitalet har derved forsyningsforpligtelsen, og det er op til det enkelte hospital at sikre, at patienterne for udleveret det nødvendige udstyr. For at sikre hospitalernes overholdelse af Ankestyrelsens afgørelse, sendes dette svar til samtlige hospitaler i regionen.

Den belyste problematik omkring transanal irrigation er rejst over for Danske Regioner, idet problemstillingen viser, at cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet i en række tilfælde ikke er klar nok. Cirkulæret udgør langt fra et optimalt arbejdsredskab i dagligdagen, og der er derfor ønske om en revision af cirkulæret.

Resumé, sagsfremstilling, begrundelse og afgørelse truffet af Ankestyrelsen den 28. maj 2008 – udsendt den 2. september 2008 – j.nr. 3500419-07, nr. C-23-08 – principafgørelse om: Behandlingsredskab – hjælpemiddel – sektoransvarlighed – forstoppelse – afføringsinkontinens – transanal irrigation.

Reference: Lov om sociale service – lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007 – § 112.

Resumé
Apparat til transanal irrigation var ikke et hjælpemiddel. Behandling med apparaturet var iværksat af hospitalet, der havde givet undervisning i brugen af apparaturet på hospitalet. Det var endvidere hospitalet, der havde ordineret apparaturet til fortsat behandling i hjemmet, og som varetog kontrollen med benyttelsen. Der kunne derfor ikke bevilliges hjælp til apparaturet efter serviceloven.

Sagsfremstilling
Sagen drejede sig om en kvinde, der led af dissemineret sklerose. Som følge af lidelsen havde hun svært ved at tømme tarmen med deraf følgende problemer som forstoppelse og afføringsinkontinens.

Hun blev behandlet med fiberprodukter og glycerol-stikpiller på hospitalet, men uden effekt. Efterfølgende blev hun på hospitalet oplært i benyttelse af transanal irrigation, med god effekt. Hospitalet ordinerede derpå apparaturet.

Kvinden gik ikke til regelmæssig kontrol på hospitalet, men kunne henvende sig, hvis hun fik problemer med behandlingen.
Kommunen afslog bevilling til irrigationsapparatet og begrundede afgørelsen med, at det ansøgte måtte anses for at være et behandlingsredskab. Kommunen lagde vægt på, at det var et apparatur, der var ordineret af hospitalet til permanent brug i hjemmet, og at kvinden havde fået undervisning i brugen på hospitalet.

Der henvistes til, at udgiften til behandlingsredskaber blev afholdt af hospitalsvæsenet.
Nævnet fandt, at kvinden ikke havde ret til bevilling af et irrigationsapparat som et hjælpemiddel i henhold til servicelovens § 112.

Begrundelsen var, at det ansøgte apparat ikke kunne betragtes som et hjælpemiddel, men derimod som et apparat i forbindelse med en behandlingssituation.

Nævnet lagde til grund, at brugen af apparatet var en integreret del af den medicinske behandling.

Nævnet bemærkede, at definitionen af et behandlingsapparat ikke indeholdt betingelser om varighed. Dette betød, at et apparat i en konkret situation kunne være et behandlingsredskab, selv om behovet var varigt.

Kvinden klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det blandt andet anført, at kvinden var uforstående over for, at irrigationsapparatet kunne klassificeres som et behandlingsmiddel. Et behandlingsmiddel var i kvindens forståelse et middel, man brugte for at helbrede en lidelse, mens et hjælpemiddel blev brugt i forbindelse med en permanent fejlfunktion.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at nævnet fortsat var af den opfattelse, at et irrigationsapparat var et behandlingsapparat, idet brugen af apparatet var en integreret del af den medicinske behandling. Nævnet fandt fortsat også, at definitionen af et behandlingsredskab ikke indeholdt betingelser om varighed, hvorfor et apparat kunne være et behandlingsredskab, selv om behovet var varigt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om apparatur til transanal irrigation (tarmtømning) skulle anses for at være et hjælpemiddel, som var omfattet af servicelovens § 112.

Afgørelse
Ankestyrelsen fandt, at apparatur til transanal irrigation ikke var et hjælpemiddel.

Det var en betingelse for at få hjælpemidler efter servicelovens § 112, at der ikke kunne ydes hjælp efter anden lovgivning, herunder sygehuslovgivningen.

Det var desuden en betingelse for at få hjælpemidler efter servicelovens § 112, at hjælpemidlet i væsentlig grad kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, og at hjælpemidlet i væsentlig grad kunne lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Begrundelsen for afgørelsen var, at behandling med apparaturet, som anvendtes til transanal irrigation, var iværksat af hospitalet som led i behandling af følgerne af kvindens sklerose. Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden havde fået undervisning i brugen af udstyret på hospitalet, ligesom apparatet var ordineret af hospitalet til fortsat brug i hjemmet. Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at kontrollen lå hos hospitalet, idet kvinden skulle rette henvendelse dertil, hvis hun havde problemer med benyttelsen af apparaturet. Det var desuden Ankestyrelsens vurdering, at også hjælpemidler, ordineret som led i en behandling, kunne anses for at være et behandlingsredskab, selv om behandlingen forventedes at blive varig.

Ankestyrelsen stadfæstede således det sociale nævns afgørelse.