Forskning i ældre- og handikapvenlige toiletter

hdkptlet

Kilde: KontinensNyt 3, 2010, s. 29

Download hele artiklen

Personlig pleje, herunder hjælp til toiletbesøg og ’nedre toilette’, er en arbejdskrævende ydelse i plejesektoren

Ældre- og handicapvenlige toiletter vil kunne gøre flere borgere selvhjulpne og i visse tilfælde helt overflødiggøre hjælp til toiletbesøget. Dermed kan personalet spare tid til hjælp i forbindelse med toiletbesøget samt afledt tid til fx transport. Andre fordele kan være forbedret arbejdsmiljø for personalet samt bedre livskvalitet for borgere, der kan undvære hjælp til toiletbesøg.

Ældre- og handicapvenlige toiletter afprøves i 3 kommuner
Servicestyrelsen vil i samarbejde med tre projektkommuner – bl.a. Roskilde og Slagelse – samt Center for Robotteknologi ved Teknologisk Institut implementere og dokumentere anvendelsen af 80-90 vasketoiletter, toiletstole og løftemekanismer til siddepladsen i ældreboliger og andre private boliger, fx i handicappedes hjem.

Vasketoiletterne installeres på de eksisterende toiletter og kombineres med en toiletstol med højdeindstilling og elektrisk kip af sæde. I kombination med disse to teknologier skal projektet afprøve en løftemekanisme til borgerens siddeplads, der støtter borgeren i bevægelsen fra siddende til stående stilling og omvendt, så borgeren kan komme til og fra toilettet. Selve testperioden påbegyndes i efteråret 2010 og varer indtil foråret 2011. Projektet har fået 5,6 mio. kr. i støtte fra Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden).

Evaluering og resultater
I evalueringen dokumenteres det arbejdskraftbesparende potentiale ved før- og eftermålinger af personalets tidsforbrug til hjælp i forbindelse med toiletbesøg og det afledte tidsforbrug i relation hertil – primært transporttid. Ligeledes dokumenteres forudsætningerne for succesfuld implementering af teknologierne. Derudover vil evalueringen belyse øvrige mulige potentialer ved brug af vasketoiletter og toiletstole, fx forbedret arbejdsmiljø samt bedre servicekvalitet for borgerne. Evalueringen forventes klar i august 2011 og vil indeholde en business case og en implementeringsvejledning til kommunerne. Afhængig af resultaterne vil Servicestyrelsen udarbejde et oplæg til national implementering.

Information og kontakt
Fuldmægtig Claudia Strasser, tlf. 72 42 39 77
Fakta om ABT-fonden – se www.servicestyrelsen.dk
Fonden for Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) administrerer 3 mia. kr. til medfinansiering af investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi og nye arbejds- og organisationsformer, som kan frigøre resurser til fx borgernær omsorg.
Fonden blev oprettet i forbindelse med finansloven for 2008, og pengene uddeles i perioden 2009-2015. Formålet med ABT-fondens investeringer er at bidrage til en effektiv offentlig sektor, hvor de offentligt ansatte med den samme indsats kan levere mere service og omsorg til borgerne.
ABT-fonden giver kun tilskud til projekter, hvor hovedansøger er en offentlig myndighed.
Kilde: www.hmi.dk marts 2010

toiletbidet

Billedet viser et eksempel på et vasketoilet, som kan installeres på et eksisterende toilet.