,

Dagsorden til Generalforsamlingen d. 19. april 2018

Indkaldelse til Kontinensforeningens ordinære generalforsamling den 19. april, kl. 17.40
Huset Trøjborg,Kirkegårdsvej 53
8000 Aarhus C

Ad punkt 1. Valg af dirigent

Ad punkt 2. Valg af stemmetællere

Ad punkt 3. Bestyrelsens beretning

Ad punkt 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Ad punkt 5. Fastsættelse af medlemskontingent

Ad punkt 6. Behandling af indsendte forslag.

Foreslået vedtægtsændringer fra bestyrelsen:

§5 stk. 5

Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer gennem medlemsbladet samt på foreningens hjemmeside.

Foreslået vedtægtsændring:
Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside og via nyhedsbrev.

§ 7 stk. 1

Bestyrelsen består af 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

Ændringsforslag:

Bestyrelsen består af 5 – 7 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på generalforsamlingen.

§7 stk. 3

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen, således at

2 medlemmer vælges i de lige år.

3 medlemmer vælges i ulige år.

Ændringsforslag:

Bestyrelsens medlemmer er valgt for 2 år ad gangen.

§7 stk. 4
Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne er på valg hvert år.

Ændringsforslag:

Der vælges 1 suppleant. Suppleanter er på valg hvert år.

Ad punkt 7. Valg af bestyrelse
Margrethe Foss Hansen er på valgt for perioden 2018-2020 – ønsker ikke genvalg.
Laila Ravnkilde Marlet kasserer post er på valg for perioden 2018-2020 – ønsker ikke at stille op som kasserer

Ad punkt 8. Valg af suppleanter.

Ad punkt 9. Valg af intern revisor

Ad punkt 10. Eventuelt

Tilmelding her