Betaling af Natriumklorid

Min mand har fast kateter, og efter operation, hvor han fik kunstig blære (lavet af et stykke tyndtarm), stopper kateteret ofte på grund af trævler fra neoblæren. Forebyggende skal kateteret derfor skylles 2 gange dagligt med 200 ml Natriumklorid samt bruges Uro Tainer 1 gang om ugen mod kalk. Kateteret skiftes 1 gang om ugen. Kommunen er søgt om betaling af Natriumklorid. Kommunen gav i første omgang afslag med den begrundelse, at de mente, at Natriumklorid er et lægemiddel, og vi blev henvist til vores læge med henblik på ansøgning om enkelttilskud.

Natriumklorid er ikke et lægemiddel, og det er ikke muligt at udskrive recept på Natriumklorid til skylning (kun som infusionsvæske). Hvis det var et lægemiddel, ville der slet ikke være noget problem, da min mand har terminaltilskud.

Jeg har bedt om uddybning af kommunens afgørelse med anmodning om konkret dokumentation på, hvor kommunen har fundet, at Natriumklorid er defineret som værende et lægemiddel.

Svaret på dette dokumentationsspørgsmål har vi ikke fået, men derimod en ny afgørelse, hvor der nu henvises til, at Natriumklorid er en driftsudgift som følge af brug af kateter. Det vil sige, at kommunen betragter det som drift, rengøring og vedligeholdelse jf. bekendtgørelsens § 4 stk. 3. Det bliver det ikke mere logisk af.

Det er min opfattelse, at Natriumklorid må betragtes som et hjælpemiddel, og at afgørelser fra Ankestyrelsen som fx 259-10, 152-11 og 32-13 kan sammenlignes med brug af Natriumklorid, som i væsentlig grad afhjælper de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Det skal bemærkes, at udgiften til Natriumklorid pr. måned andrager mellem 3.000-4.000 kr.

Svar

En skriftlig afgørelse fra jeres kommune kan ankes.

På Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk kan man få dokumenteret nogle principafgørelser vedrørende tilskud. På hjemmesiden er der en søgeordsfunktion, så man hurtigt kan få oplysninger frem om konkrete afgørelser.

Med søgeordet – lægemiddel – i søgeordsfunktionen, kommer man frem til beskrivelser af de afgørelser/sager, som ligger tæt på det, som du har beskrevet.

Nedenfor er gengivet principafgørelsen 32-13, som du henviser til, og som burde kunne ligge til grund for en ændring af kommunens seneste afgørelse, hvis I går videre med sagen og anker denne afgørelse.

Du kan i første omgang som forberedelse på en evt. ankesag ringe til Ankestyrelsen og de nævn, som Ankestyrelsen er sekretariat for, uanset hvad henvendelsen drejer sig om, på tlf. 33 41 12 00.

Du kan også kontakte Sundhedsstyrelsen, som har ansvaret for lægemidler. Tlf. 72 22 74 00, sst@sst.dk.

Som eksempel på, hvordan man selv kan finde informationer fra lignende sager før en eventuel ankesag, er det godt at være forberedt og have de skriftlige argumentationer klar.

Herunder er Principafgørelse nr. 32-13. Journalnummer j.nr. 52001a-12 gengivet:

Kilde: www.ast.dk

Afgørelse truffet af Ankestyrelsen – principafgørelse om hjælpemiddel – ernæringspræparat – fortykningsmiddel – synkebesvær – luftveje – sektoransvar. Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, § 112, stk. 1:

Resumé:

Principafgørelsen fastslår – Generelle betingelser for et hjælpemiddel:

Der kan ydes støtte til et hjælpemiddel, når hjelpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Ved vurderingen af, om hjælpemidler kanlette den daglige tilværelse i hjemmet, kan der efter en konkret og individuel vurdering bl.a. lægges vægt på hjælpemidlets funktion og vigtighed, herunder bl.a. om hjælpemidlets betydning for borgerens mulighed for så vidt muligt at klare sig selv uden hjælp fra andre.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet opfylder hjælpemiddelbeskrivelse efter serviceloven, og det kan ikke tillægges afgørende betydning, om hjælpemidlet har en ernæringsmæssig værdi for borgeren.

Fortykningsmidlet A opfylder hjælpemiddelbeskrivelsen efter serviceloven, idet det efter enkonkret og individuel vurdering i væsentlig grad afhjalp de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne, og i væsentlig grad lettede hendes daglige tilværelse i forbindelse med synkebesvær/risiko for fejlsynkning.

Sektorsvar:

Fortykningsmidlet var ikke et lægemiddel, og det var heller ikke et ernæringspræparat.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Vi (Ankestyrelsen, red.) har behandlet sagen for at afklare, om fortykningsmidler til væske og flydende førevarer kan være omfattet af hjælpemiddelbegrebet, når det anvendes på grund af synkebesvær/risiko for fejlsynkning og ikke på grund af næringsværdi, herunder om der kan ydes støtte hertil, såfremt betingelserne i servicelovens § 112 i øvrigt er opfyldt.

2. Reglerne

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. § 112, stk. 1.

Støtte til hjælpemidlet ydes, når det i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, det i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller det er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv jf. § 112, stk. 1, nr. 1-3.

Det findes vejledning til vurderingen af hjælpemidlets væsentlighed og om hjælpemidlet kan lette den daglige tilværelse i hjemmet i nr. 9-10 i Vejledning om Hjælpemidler, biler, boligindretning m.v.